Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia angielska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-11-05
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Studia stacjonarne:
I stopień - nauczycielska, translatoryczna, II stopień - nauczycielska, translatoryczna.
Studia niestacjonarne:
I stopień - brak specjalności, II stopień - językoznawcza, literaturoznawcza.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Specjalność nauczycielska: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, historia Wielkiej Brytanii, historia USA, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej i irlandzkiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka, dydaktyka języka angielskiego.
Specjalność translatoryczna: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, tłumaczenia ogólne, tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, medyczne, ekonomiczne, literackie, ustne), teoria przekładu, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka.

ATUTY KIERUNKU

Specjalność nauczycielska: Praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii i USA. Koło naukowe anglistów. Wykłady gościnne.
Specjalność translatoryczna: Współpraca z firmami tłumaczeniowymi, praktyki w firmach tłumaczeniowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning, tablice interaktywne. Współpraca w ramach programów translatorycznych Unii Europejskiej, program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Koło naukowe translatoryków. Warsztaty i wykłady gościnne wybitnych praktyków i teoretyków przekładu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność nauczycielska: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej w biznesie, linie lotnicze.
Specjalność translatoryczna: firmy tłumaczeniowe, instytucje Unii Europejskiej, wydawnictwa, instytucje kultury, media, firmy wymagające umiejętności tłumaczeniowych.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201582
rok 201686
Liczba absolwentów
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201575,6%
absolwenci z roku 201674,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201573,2%1,2%
absolwenci z roku 201668,6%1,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,5%1,1%
w II roku0,4%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,310,27
w II roku0,03
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,328,06
absolwenci z roku 20163,353,53
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201545,1%36,6%1,2%
abs. z roku 201651,1%43,1%3,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca33,6%35,7%
umowa o pracę27,1%29,6%
samo­zatrudnienie1,2%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 226 zł2 541 zł
w II roku2 581 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 365 zł2 844 zł
w II roku2 865 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,560,59
w II roku0,58
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności