Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Amerykanistyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Umiejętności i kompetencje absolwenta: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość kultury amerykańskiej i problematyki komunikacji międzykulturowej, umiejętności związane z pracą w grupie i indywidualną organizacją pracy badawczej na I i II poziomie studiów, nauka innych języków obcych (hiszpański, niemiecki, fiński, francuski). Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii); współpraca z Programem Fulbrighta - studia magisterskie w USA; współpraca z American Corner w Gdańsku. Podczas nauki na kierunku studenci odbywają praktyki w firmach tłumaczeniowych. Zajęcia na studiach prowadzą nauczyciele języka z USA. Studenci kierunku mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach koła naukowego amerykanistów jak i uczestniczenia w licznych wykładach gościnnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-11-05
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „amerykanistyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Kryteria dotyczące koncepcji rozwoju kierunku oraz prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „znacząco”. Jednocześnie Prezydium PKA zaleca:
  1. Intensyfikację zaangażowania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzenie i monitorowanie realizacji koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Udział obu grup w pracach Rady Programowej jest niewystarczający, a frekwencja na zebraniach Rady Instytutu poświęconych problemom dydaktycznym niewielka.
  2. Dalsze prowadzenie skutecznych działań naprawczych doskonalących realizowanie prac dyplomowych i procedurę dyplomowania, a w szczególności: przydzielanie seminariów dyplomowych zgodnie z wykształceniem i dorobkiem naukowym prowadzącego (np. językoznawca nie zawsze ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia seminarium z metodyki nauczania języka angielskiego), pełniejsze uzasadnianie przyjęcia pracy dyplomowej w przypadku przekroczenia normy zapożyczeń i przygotowywanie recenzji zawierających ocenę merytoryczną pracy dyplomowej.
  3. Intensyfikację działań na rzecz włączenia studentów II stopnia w prowadzone badania naukowe zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 131) oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej zarówno w obszarze badań naukowych, jak i wymiany dydaktycznej kadry i studentów.
Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201521
rok 201623
Liczba absolwentów
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201557,1%
absolwenci z roku 201669,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201557,1%0,0%
absolwenci z roku 201669,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu0,0%1,5%
w II roku po uzyskaniu dyplomu0,0%
w III roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,31
w II roku0,00
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,6410,62
absolwenci z roku 20162,715,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201547,6%38,1%0,0%
absolwenci z roku 201630,4%13,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca29,8%22,1%
umowa o pracę27,4%10,9%
samozatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 240 zł1 813 zł
w II roku3 056 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 758 zł2 732 zł
w II roku3 311 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Amerykanistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,530,42
w II roku0,67
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Amerykanistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności