państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Slawistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

I stopień: literaturoznawcza, językoznawcza, kulturoznawcza.

ATUTY KIERUNKU

Studenci Katedry odbywają praktyki zawodowe w bibliotekach, w Instytucie Sztuki, w biurach podróży, w ośrodkach kultury, w Żegludze. Studenci uczestniczą w programie Erasmus z Chorwacją (od przyszłego - również z Serbią). W Katedrze działają 4 koła naukowe: Serbistów, Translatoryczne, Kroatystów i Karantania. Studenci i pracownicy Katedry organizują co roku Festiwal Slawistyki. Mają wtedy miejsce naukowo-kulturowe spotkania z postaciami nauki, sztuki i kultury krajów słowiańskich. Corocznie, 27 stycznia organizujemy Święto Slawistów - Slavę, artystyczno-naukowy uroczysty wieczór patrona - św. Sawy Serbskiego.
Umiejętności pozafilologiczne zdobywane podczas studiów w Katedrze, to podstawy ruchu turystycznego na Bałkanach, podstawy informacji naukowej, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Katedry są zatrudniani w placówkach kultury, w placówkach dyplomatycznych, w biurach turystycznych, jako rezydenci w krajach bałkańskich, jako tłumacze w różnych podmiotach gospodarczych, w redakcjach środków przekazu.
Zakres (ścieżki, specjalności):

Dodatkowe informacje

Slawistyka
Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201525
rok 201617
rok 201711
Liczba absolwentów
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201584,0%
absolwenci z roku 201676,5%
absolwenci z roku 201745,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201584,0%32,0%
absolwenci z roku 201676,5%52,9%
absolwenci z roku 201745,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%2,5%0,0%
w II roku0,3%1,2%
w III roku0,7%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,430,00
w II roku0,050,23
w III roku0,11
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201512,9012,27
absolwenci z roku 201610,008,50
absolwenci z roku 20173,172,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201544,0%28,0%0,0%
abs. z roku 201641,2%29,4%0,0%
abs. z roku 201754,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca25,7%33,3%35,2%
umowa o pracę21,3%26,5%32,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 083 zł2 125 zł1 967 zł
w II roku1 969 zł2 501 zł
w III roku2 078 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 179 zł2 298 zł1 755 zł
w II roku2 304 zł2 697 zł
w III roku2 496 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Slawistyka - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,480,530,38
w II roku0,440,57
w III roku0,46
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Slawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności