studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Oceanografia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-05-20
inne oceny

ATUTY KIERUNKU

 
Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni, na Wydziale Oceanografii i Geografii, który otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą istotny wkład Instytutu w utrzymanie najwyższej jakości kształcenia. Wyróżnienie związane jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu. Instytut Oceanografii UG planuje w 2014 roku zakończenie budowy specjalistycznego statku naukowo-badawczego, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, której przeznaczeniem będzie prowadzenie badań morza oraz zajęć dydaktycznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego oraz administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie Oceanografii otwiera także możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.

Przykłady zawodów

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Oceanografia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólna z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, przemyśle, drobnej wytwórczości, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego, instytucjach związanych z gospodarka morską oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Oceanografia
Oceanografia (od greckiego Ωκεανός 'ocean' + γράφειν 'pisać', także oceanologia) – interdyscyplinarna nauka z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki, zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201555
rok 201645
rok 201735
rok 201826
rok 201938
rok 202035
rok 202144
Liczba absolwentów
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,1%
absolwenci z roku 201691,1%
absolwenci z roku 201788,6%
absolwenci z roku 201880,8%
absolwenci z roku 201994,7%
absolwenci z roku 202097,1%
absolwenci z roku 202190,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,1%74,5%
absolwenci z roku 201688,9%84,4%
absolwenci z roku 201782,9%65,7%
absolwenci z roku 201876,9%61,5%
absolwenci z roku 201989,5%71,1%
absolwenci z roku 202094,3%45,7%
absolwenci z roku 202190,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,4%1,1%0,7%0,5%0,0%1,5%0,5%0,0%
w II roku1,5%0,0%0,6%1,0%0,0%2,2%0,7%
w III roku8,7%3,2%4,1%1,7%7,4%3,9%
w IV roku4,9%3,5%5,0%1,4%0,6%
w V roku3,5%4,8%6,1%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,250,260,080,080,000,400,140,00
w II roku0,180,000,090,310,000,230,14
w III roku1,230,650,690,132,041,06
w IV roku0,921,750,960,190,19
w V roku0,762,151,110,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,6427,37
absolwenci z roku 201518,4931,55
absolwenci z roku 201615,5625,04
absolwenci z roku 201717,6221,48
absolwenci z roku 201815,7519,94
absolwenci z roku 201920,1121,50
absolwenci z roku 202014,9616,21
absolwenci z roku 20215,155,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,1%17,1%0,0%
abs. z roku 201523,6%10,9%1,8%
abs. z roku 201637,8%20,0%0,0%
abs. z roku 201740,0%25,7%0,0%
abs. z roku 201850,0%26,9%3,8%
abs. z roku 201928,9%15,8%2,6%
abs. z roku 202040,0%25,7%2,9%
abs. z roku 202127,3%18,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca18,2%10,0%12,8%17,1%26,0%15,8%19,0%16,3%
umowa o pracę13,8%5,9%7,4%11,0%18,9%8,1%12,1%10,8%
samo­zatrudnienie0,0%1,1%0,0%0,0%3,8%2,6%2,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 353 zł1 317 zł1 461 zł1 129 zł1 602 zł2 006 zł1 720 zł1 929 zł
w II roku1 634 zł968 zł955 zł1 674 zł2 358 zł1 554 zł2 923 zł
w III roku2 089 zł1 838 zł1 552 zł2 510 zł2 710 zł2 606 zł
w IV roku2 571 zł2 583 zł2 449 zł3 276 zł3 267 zł
w V roku3 233 zł3 076 zł3 255 zł4 041 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 412 zł1 620 zł2 085 zł1 343 zł2 584 zł2 384 zł1 996 zł2 428 zł
w II roku1 870 zł1 715 zł2 221 zł2 100 zł2 910 zł2 984 zł3 002 zł
w III roku2 641 zł2 399 zł2 996 zł2 650 zł3 475 zł3 057 zł
w IV roku2 951 zł3 111 zł3 547 zł3 493 zł3 916 zł
w V roku3 539 zł3 672 zł3 898 zł4 273 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Oceanografia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,300,310,380,220,370,370,320,29
w II roku0,390,220,230,320,490,260,46
w III roku0,490,410,320,460,490,41
w IV roku0,570,540,470,580,53
w V roku0,670,590,580,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Oceanografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności