Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Celem kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) jest pozyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pomogą mu w pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach:
- operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje również możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej.

Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Thomson Reuters, Sony Pictures GBS, Ernst&Young, Noble Banku, Domu Maklerskim Noble Securities S.A., Parlamencie Europejskim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Banku J.P. Morgan.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-06-26
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.
Polityka Prywatności