Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-06-26
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Celem kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) jest pozyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pomogą mu w pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach:
- operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje również możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej.

Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Thomson Reuters, Sony Pictures GBS, Ernst&Young, Noble Banku, Domu Maklerskim Noble Securities S.A., Parlamencie Europejskim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego czy Banku J.P. Morgan.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014311
rok 2015264
rok 2016239
Liczba absolwentów
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201475,2%
absolwenci z roku 201578,0%
absolwenci z roku 201676,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201469,5%44,7%
absolwenci z roku 201574,6%0,4%
absolwenci z roku 201672,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2,1%1,1%1,6%
w II roku0,9%1,1%
w III roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,160,150,17
w II roku0,130,14
w III roku0,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,0315,94
absolwenci z roku 201511,8012,86
absolwenci z roku 20164,244,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201440,2%31,5%4,2%
abs. z roku 201534,9%25,7%3,4%
abs. z roku 201646,4%38,5%2,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca24,6%21,0%28,4%
umowa o pracę18,7%16,2%24,0%
samo­zatrudnienie3,2%2,0%0,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 909 zł1 913 zł2 204 zł
w II roku2 715 zł2 896 zł
w III roku3 324 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 376 zł2 180 zł2 434 zł
w II roku2 833 zł3 188 zł
w III roku3 442 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,490,450,51
w II roku0,670,66
w III roku0,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UG, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności