Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Filologia germańska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-10-08
inne oceny
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ich codzienności i obyczajów, historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych native speakerów i wykładowców z pasją, czynnych nauczycieli i tłumaczy.
W czasie studiów studenci odbywają praktyki nauczycielskie lub translatoryczne, mają możliwość ubiegania się o stypendia w krajach niemieckojęzycznych, rozwijają swoje zainteresowania w ramach koła literackiego, warsztatów artystycznych i translatorycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych pozwalają na podjęcie pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Studia o specjalności translatorycznej rozwijają kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza. Nabyta wiedza teoretyczna oraz doświadczenia z praktyk zawodowych umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko-niemieckich.
Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia I stopnia) uzyskuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia ma pełne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201562
rok 201638
Liczba absolwentów
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201561,3%
absolwenci z roku 201671,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201558,1%0,0%
absolwenci z roku 201668,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,7%1,8%
w II roku0,2%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,150,21
w II roku0,02
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,2810,09
absolwenci z roku 20163,854,32
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201546,8%45,2%1,6%
abs. z roku 201644,7%42,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca36,4%37,5%
umowa o pracę34,6%33,6%
samo­zatrudnienie1,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 831 zł2 805 zł
w II roku3 279 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 859 zł3 020 zł
w II roku3 265 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,670,61
w II roku0,73
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności