Katowice, Polska

Filologia klasyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Program studiów filologii klasycznej obejmuje antyczną cywilizację śródziemnomorską i jej tradycję, w tym naukę dwóch starożytnych języków: greckiego i łacińskiego, oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem jej recepcji i kontynuacji w kulturze nowołacińskiej i bizantyńskiej. Oprócz przedmiotów kierunkowych oraz uzupełniających je przedmiotów z zakresu historii starożytnej z elementami archeologii i historii filozofii program obejmuje także intensywną naukę języka włoskiego i nowogreckiego.

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

PERSPEKTYWY zawodowe

Zasadniczym celem kształcenia na filologii klasycznej jest przygotowanie przyszłych nauczycieli języków klasycznych oraz specjalistów filologów do pracy w bibliotekach naukowych i archiwach, w wydawnictwach specjalistycznych i w różnego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych powiązanych z dziedzictwem cywilizacji śródziemnomorskiej.

Strona www uczelni: us.edu.pl

Przykłady zawodów

Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności