Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Matematyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-04-23
inne oceny
Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl
Studia matematyczne I stopnia mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł on kontynuować naukę na studiach II stopnia lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym, bądź też podjąć pracę jako nauczyciel.

Począwszy od 2. semestru studiów stacjonarnych I stopnia, następuje stopniowa indywidualizacja ich programu: student sam wybiera część przedmiotów. Dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych składających się na ścieżkę programową wybranej specjalności student może ukończyć studia, uzyskując dyplom w zakresie tej specjalności. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata z zaznaczeniem ukończonej specjalności. Istnieje też możliwość uzyskania dyplomu ogólnego - bez określenia specjalności.
Studia matematyczne II stopnia mają na celu pogłębienie wiedzy matematycznej i poszerzenie wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranej przez studenta specjalności (tu wybór następuje w momencie rozpoczęcia studiów). Studia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra matematyki w zakresie wybranej specjalności. Program studiów drugiego stopnia jest w wysokim stopniu zindywidualizowany - student sam wybiera (w zależności od swych zainteresowań) realizowane przedmioty fakultatywne i specjalistyczne.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, myślenia ilościowego, w tym wydobywania informacji jakościowej z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Absolwent ma wiedzę i umiejętności matematyczne niezbędne do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, nauczania matematyki i informatyki, podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia, w zależności od ukończonej specjalności, znajdują zatrudnienie na wielu atrakcyjnych etatach w firmach z sektora finansów i bankowości, sektora teleinformatyki i nowych technologii, firmach audytoryjnych i konsultingowych oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach zawodowych.

MATEMATYKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

Kierunek matematyka otrzymał dofinansowanie do prowadzenia na kierunku zamawianym. Rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2012/2013.


Dodatkowe informacje

Matematyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne; nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Matematyka jest melodią myśli.
Autor: Witold Pogorzelski
Matematyka
Stefan Banach to obok Euklidesa najczęściej wymieniane nazwisko w świecie matematyki.
Autor: Mariusz Urbanek, autor książki Genialni. Lwowska szkoła matematyczna
Matematyka
Do poznania matematyki nie prowadzi królewska droga.
Autor: Euklides

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014128
rok 201592
rok 201642
Liczba absolwentów
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201475,8%
absolwenci z roku 201582,6%
absolwenci z roku 201695,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201466,4%45,3%
absolwenci z roku 201575,0%0,0%
absolwenci z roku 201692,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu2,6%1,5%0,3%
w II roku po uzyskaniu dyplomu2,2%2,4%
w III roku po uzyskaniu dyplomu5,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,240,160,06
w II roku0,230,32
w III roku1,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,2020,21
absolwenci z roku 201511,1712,85
absolwenci z roku 20162,808,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201439,8%25,0%3,1%
absolwenci z roku 201533,7%23,9%3,3%
absolwenci z roku 201611,9%4,8%2,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca25,0%22,6%5,6%
umowa o pracę16,5%16,6%1,6%
samozatrudnienie2,9%1,1%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 340 zł2 026 zł625 zł
w II roku2 012 zł2 569 zł
w III roku2 579 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 851 zł2 572 zł
w II roku2 224 zł3 004 zł
w III roku2 832 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Matematyka - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,350,480,13
w II roku0,510,59
w III roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UŚ, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności