Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Matematyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl
Studia matematyczne I stopnia mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł on kontynuować naukę na studiach II stopnia lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym, bądź też podjąć pracę jako nauczyciel.

Począwszy od 2. semestru studiów stacjonarnych I stopnia, następuje stopniowa indywidualizacja ich programu: student sam wybiera część przedmiotów. Dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych składających się na ścieżkę programową wybranej specjalności student może ukończyć studia, uzyskując dyplom w zakresie tej specjalności. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata z zaznaczeniem ukończonej specjalności. Istnieje też możliwość uzyskania dyplomu ogólnego - bez określenia specjalności.
Studia matematyczne II stopnia mają na celu pogłębienie wiedzy matematycznej i poszerzenie wiedzy specjalistycznej w zakresie wybranej przez studenta specjalności (tu wybór następuje w momencie rozpoczęcia studiów). Studia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra matematyki w zakresie wybranej specjalności. Program studiów drugiego stopnia jest w wysokim stopniu zindywidualizowany - student sam wybiera (w zależności od swych zainteresowań) realizowane przedmioty fakultatywne i specjalistyczne.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, myślenia ilościowego, w tym wydobywania informacji jakościowej z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Absolwent ma wiedzę i umiejętności matematyczne niezbędne do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, nauczania matematyki i informatyki, podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci studiów I stopnia, w zależności od ukończonej specjalności, znajdują zatrudnienie na wielu atrakcyjnych etatach w firmach z sektora finansów i bankowości, sektora teleinformatyki i nowych technologii, firmach audytoryjnych i konsultingowych oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach zawodowych.

MATEMATYKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

Kierunek matematyka otrzymał dofinansowanie do prowadzenia na kierunku zamawianym. Rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2012/2013.


Ocena programowa PKA

Data: 2009-04-23
Ocena: pozytywna
Matematyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne; nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Matematyka jest melodią myśli.
Autor: Witold Pogorzelski
Matematyka
Stefan Banach to obok Euklidesa najczęściej wymieniane nazwisko w świecie matematyki.
Autor: Mariusz Urbanek, autor książki Genialni. Lwowska szkoła matematyczna
Matematyka
Do poznania matematyki nie prowadzi królewska droga.
Autor: Euklides

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności