Katowice, Polska

Fizyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2007-07-05
inne oceny
W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są studia na czterech kierunkach: Fizyka, Fizyka Medyczna (jeden z dwóch takich kierunków w Polsce), Ekonofizyka (jedyny w Polsce) oraz od roku akademickiego 2010/2011 - Biofizyka (jeden z trzech w Polsce). Instytut współuczestniczy w prowadzonych przez Uniwersytet Śląski Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP), studiach na kierunku Ochrona Środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); specjalność: fizyko-chemia środowiska, na kierunku Informatyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz na kierunku Geofizyka (Wydział Nauk o Ziemi).

Wysoki poziom zajęć gwarantuje wykwalifikowana kadra naukowa. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W rankingu placówek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Fizyki US uzyskał jedną z najwyższych w Polsce ocen w dziedzinie fizyki i astronomii.

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem komputerowym z dostępem do sieci Internet. Każdy student ma również możliwość korzystania z instytutowej kawiarenki internetowej. Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się w zgodzie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka trwają 6 semestrów (3 lata), kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata fizyki. Pierwszy semestr studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności. Studenci studiują i zaliczają zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z różnych dziedzin fizyki i matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki.

Studia na kierunku fizyka o specjalności nauczycielskiej przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela szkół podstawowych i ponadpodstawowych z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i chemii lub fizyki i informatyki lub fizyki i matematyki. W trakcie studiów studenci zaliczają blok pedagogiczny oraz praktyki pedagogiczne w szkołach.
Studenci specjalności nienauczycielskich mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne po zaliczeniu fakultatywnego, odpłatnego bloku pedagogicznego oraz odbyciu praktyk w gimnazjum i liceum.
Strona www uczelni: us.edu.pl

Przykłady zawodów

Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.
Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając fizyki i astronomii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dodatkowe informacje

Fizyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
Zapytajcie żony jakiegokolwiek fizyka, a zobaczycie. Każda powie, z jaką to zuchwałą rywalką przyszło jej się zmierzyć. Albo musi skapitulować, albo pogodzić się. Fizyka to najbardziej wymagająca, a czasem najbardziej niszcząca kochanka. Dzień i noc, latem i zimą, rano i wieczorem śledzi cię, ma nad tobą władzę, nagradza cię i wprowadza w stan rozpaczy. Niszczy cię jak najgorsza nerwica natręctw. Ale daje też podniecenie, radość i najwyższe poczucie spełnienia.
Autor: Georges Charpak, wyborcza.pl, 1 października 2010
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Fizyka
Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.
Autor: Albert Einstein

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności