Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Geofizyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.us.edu.pl, kandydat.us.edu.pl
Studia na kierunku geofizyka są prowadzone wspólnie z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. Teoretyczna wiedza jest uzupełniana zajęciami terenowymi w trakcie których studenci mogą przygotować się do prowadzenia prac doświadczalnych, pomiarowych oraz interpretacji wyników. W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe.

Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych. W czasie studiów studenci wyjeżdżają na krajowe i zagraniczne praktyki, mają także możliwość studiowania w ramach wymiany międzynarodowej.

Studia I stopnia trwają 3 lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie geofizyki, geologii i fizyki. Dyplom licencjata uprawnia do prowadzenia pomocniczych prac geofizycznych.

Ocena programowa PKA

Data: 2014-06-26
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „geofizyka” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności