Kraków, Polska

Filologia klasyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Osoby ubiegające się o przyjęcie na filologię klasyczną powinny mieć pewne ogólne przygotowanie z zakresu kultury antycznej wyniesione ze szkoły średniej, ewentualnie poszerzone własną lekturą książek o tematyce starożytnej. Studia filologii klasycznej wymagają zamiłowań językowych i humanistycznych. Studenci filologii klasycznej w okresie studiów zapoznają się gruntownie z językami łacińskim i greckim, literaturą, kulturą, i historią polityczną starożytnej Grecji i Rzymu. Poza tym zapoznają się z podstawami literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i historii filozofii.

Studenci I roku uczestniczą obowiązkowo w ćwiczeniach praktycznych z języków greckiego i łacińskiego w grupach odpowiadających stopniowi zaawansowania studenta w danym języku. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata na podstawie specjalnej rozprawy naukowej w dziedzinie latynistyki lub hellenistyki. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Profil absolwenta

  • Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie studiowanej dyscypliny, tj. cechuje się dobrą znajomością historii kultury, literatury i historii politycznej starożytnej Grecji i Rzymu, biegłym opanowaniem obu języków klasycznych, a także umiejętnością profesjonalnej analizy, interpretacji i przekładu na język polski starożytnych autorów greckich i łacińskich;
  • Posiada ogólną wiedzę w zakresie takich dyscyplin humanistycznych jak literaturoznawstwo, językoznawstwo i historia filozofii oraz dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego nowożytnego;
  • Dysponuje możliwością podjęcia pracy pedagogicznej w szkolnictwie średnim (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich), w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a także w instytucjach, w których wymagane jest szerokie przygotowanie humanistyczne;
  • Potrafi odpowiedzialnie podejmować decyzje, dokonywać świadomych wyborów oraz aktywnie kreować własną karierę zawodową, wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte w trakcie studiów;
  • Będąc świadomym miejsca i roli antyku w dziejach cywilizacji zachodniej jest dobrze przygotowany do pełnego odbioru przekazów kultury polskiej i europejskiej oraz czynnego udziału w życiu kulturalnym i intelektualnym;
  • Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przykłady zawodów

Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.
Polityka Prywatności