Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-04-09
Ocena: wyróżniająca
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na kierunku „ochrona środowiska” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny wyróżniającej. Każde z ośmiu kryteriów jakościowych uzyskało ocenę wyróżniającą, tj.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrzny system zapewnienia jakości. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny wyróżniającej.
Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.