Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Profil absolwenta

Absolwent kierunku Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych wymagających posiadania umiejętności i wiedzy w zakresie definiowania i rozwiązywania specyficznych problemów ekonomicznych, organizacyjnych i administracyjnych występujących w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów w różnych komórkach i działach ekonomicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych:

  • placówek opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze),
  • administracji rządowej i agend rządowych, samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organów nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia,
  • instytucji płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
  • instytucji zajmujących się prewencją i promocją zdrowia,
  • instytucji odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz podmiotów w nich działających.

Przykłady zawodów

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności