Kraków, Polska

Biofizyka molekularna i komórkowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Biofizyka molekularna i komórkowa (BIOMIK) na Wydziale BBiB to kierunek silnie osadzony naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów I stopnia BIOMIK dobrze wpisuje się w takie zapotrzebowanie, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny biologii, jak i biofizyki. Studenci opanują wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przedmiotów ogólnobiologicznych, programowania, modelowania i analizy danych, ale także będą mogli poznać wiele współczesnych metod eksperymentalnych i zdobyć podstawową wiedzę o układach biologicznych.

Przykłady zawodów

Bada fizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów życiowych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy, ze szczególnym uwzględnieniem badań żywej komórki i procesów życiowych na poziomie molekularnym; rozwija lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystywania wiedzy mikrobiologicznej w praktyce, zwłaszcza medycznej i weterynaryjnej.

Dodatkowe informacje

Biofizyka
Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych nierozerwalnie wiąże się z biochemią. Dlatego też wyznaczenie ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma działami naukowymi jest często niemożliwe.
Polityka Prywatności