państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia matematyczno-przyrodnicze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent I stopnia SMP zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zapewniającą umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich formalnego opisu w języku nauki. Umie zdobywać, systematyzować i przetwarzać informacje. Zna język obcy na poziomie sprawnej komunikacji oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie nauk ścisłych, z wiedzą pogłębioną w ramach wybranego kierunku. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, a interdyscyplinarny charakter studiów predestynuje go do prac badawczo-rozwojowych. Nabywa wiedzę o obsłudze specjalistycznej aparatury naukowej. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnych działań badawczych na poziomie podstawowym oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przykłady zawodów

Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Polityka Prywatności