Kraków, Polska

Filologia angielska z językiem niemieckim

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i C1 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi przede wszystkim nauczanie języków w szkole, ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych. Jako przyszły nauczyciel absolwent powinien posiadać przygotowanie w zakresie wybranej specjalności nauczycielskiej, psychologii i pedagogiki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także technik nauczania i środków dydaktycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.
Polityka Prywatności