państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filologia angielska z językiem niemieckim

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i C1 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi przede wszystkim nauczanie języków w szkole, ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych. Jako przyszły nauczyciel absolwent powinien posiadać przygotowanie w zakresie wybranej specjalności nauczycielskiej, psychologii i pedagogiki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, a także technik nauczania i środków dydaktycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201460
rok 201542
rok 201639
rok 201755
Liczba absolwentów
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201466,7%
absolwenci z roku 201583,4%
absolwenci z roku 201679,5%
absolwenci z roku 201741,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201465,0%43,3%
absolwenci z roku 201578,6%52,4%
absolwenci z roku 201679,5%28,2%
absolwenci z roku 201745,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku3,2%1,0%0,6%1,4%
w II roku4,0%0,0%0,0%
w III roku2,4%0,2%
w IV roku0,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,260,180,070,28
w II roku0,470,000,00
w III roku0,380,05
w IV roku0,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,7213,78
absolwenci z roku 201516,0415,97
absolwenci z roku 201614,7515,21
absolwenci z roku 20171,101,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,0%40,0%1,7%
abs. z roku 201530,9%28,5%2,4%
abs. z roku 201617,9%15,4%0,0%
abs. z roku 201763,6%50,9%3,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca36,9%28,8%10,7%51,2%
umowa o pracę34,8%26,4%8,8%39,6%
samo­zatrudnienie1,7%2,4%0,0%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 663 zł3 197 zł2 859 zł3 217 zł
w II roku3 227 zł3 942 zł3 058 zł
w III roku3 910 zł4 253 zł
w IV roku4 791 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 905 zł3 197 zł3 179 zł3 512 zł
w II roku3 256 zł3 942 zł3 537 zł
w III roku3 977 zł4 300 zł
w IV roku4 781 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,700,770,690,70
w II roku0,830,950,71
w III roku0,950,99
w IV roku1,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Filologia angielska z językiem niemieckim (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności