Kraków, Polska

Filologia germańska z językiem angielskim

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Kończąc filologię germańską z językiem angielskim:

  • będziesz swobodnie i łatwo posługiwać się językiem niemieckim i angielskim (prawie jak Niemiec i Anglik) w mowie i piśmie (poziom C1 opanowania języka);
  • będziesz dysponować podstawową wiedzą o strukturze języka niemieckiego i angielskiego;
  • będziesz znać język, literaturę, kulturę i historię krajów niemiecko- i anglojęzycznych, które zastosujesz w praktyce w wielu zróżnicowanych branżowo instytucjach;
  • będziesz mieć możliwość zostania nauczycielem lub lektorem języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub szkole językowej lub jeszcze innych placówkach oświatowych;
  • będziesz mieć możliwość pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, instytucjach kulturalnych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego i angielskiego;
  • będziesz mieć możliwość zatrudnienia w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym (oczywiście po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji koniecznych w tych dziedzinach).

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.
Dokonuje tłumaczeń ustnych lub pisemnych, kładąc szczególny nacisk na merytoryczno-techniczne treści tłumaczonych tekstów lub materiałów. Wykonuje przekłady tekstów pisemnych z różnych dziedzin na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, urzędów państwowych, teatrów, radia i telewizji, osób prywatnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych. Dokonuje tłumaczeń prawnych dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych (np. sądy, policja, urzędy, itp.), na rzecz osób prywatnych (np. umów, metryk, dyplomów, itp.) oraz firm (np. uczestniczy w negocjacjach handlowych, itp.).

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności