państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka analityczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent tych studiów uzyskuje tytuł licencjata informatyki analitycznej. Posiada on gruntowną wiedzę z podstaw informatyki obejmującą algorytmikę, paradygmaty języków programowania, elementy teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej. Potrafi samodzielnie zanalizować problem informatyczny poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację i oszacowanie kosztu rozwiązania, aż po szczegóły realizacji. Umie przygotować, zrealizować, weryfikować i analizować projekty informatyczne, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej.

Absolwent, wyposażony w taką wiedzę i umiejętności, jest kompetentnym informatykiem-analitykiem systemowym, analitykiem-programistą i specjalistą w konstruowaniu efektywnego oprogramowania.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani tak do podjęcia pracy zawodowej jak i do kontynuowania studiów i pracy badawczej.

Kwalifikacje licencjata informatyki analitycznej predystynują go do podjęcia pracy:

  • w centrach badawczo-rozwojowych branży IT,
  • w firmach specjalizujących sie w produkcji oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem dużych firm międzynarodowych, np. na stanowisku informatyka-analityka systemowego,
  • w przedsiębiorstwach wdrożeniowych lub integrujących systemy informatyczne, np. na stanowisku analityka-programisty.

Dodatkowe informacje

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201525
rok 201618
rok 201724
Liczba absolwentów
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201560,0%
absolwenci z roku 201672,2%
absolwenci z roku 201762,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201560,0%28,0%
absolwenci z roku 201666,7%16,7%
absolwenci z roku 201762,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%
w III roku0,0%
w IV roku

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,000,00
w II roku0,000,00
w III roku0,00
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,799,90
absolwenci z roku 20162,503,00
absolwenci z roku 20175,114,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201532,0%24,0%0,0%
abs. z roku 201638,9%33,3%5,6%
abs. z roku 201733,3%29,2%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca22,0%27,3%16,2%
umowa o pracę19,7%24,5%9,9%
samo­zatrudnienie0,0%2,3%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku3 735 zł6 853 zł8 880 zł
w II roku6 306 zł8 678 zł
w III roku7 037 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku4 443 zł6 231 zł8 077 zł
w II roku6 306 zł8 678 zł
w III roku8 210 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka analityczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,901,421,95
w II roku1,391,69
w III roku1,50
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Informatyka analityczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności