Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kognitywistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
W trakcie realizacji studiów studenci będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z podstawowymi pojęciami, metodami, koncepcjami i podejściami stosowanymi w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznymi próbami ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki (m.in. problemem psychofizycznym), współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką (filozofia umysłu, informacji) jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. 

W trakcie zajęć oferowanych w ramach ścieżki specjalizacyjnej studenci będą mieli także okazję zdobyć wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym i zapoznać się z podstawami dziedzin nauki związanych z kognitywistyką: psychologii poznawczej, neuronauki (nauki o układzie nerwowym), neurokognitywistyki, psychologii emocji, psycholingwistyki, informatyki i sztucznej inteligencji.

Absolwent kognitywistyki powinien posiadać umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami. Będzie potrafił przy rozwiązywaniu problemów posługiwać się logiką, metodami analizy psychologicznej i społecznej oraz kompetencjami z zakresu biologicznych podstaw działania mózgu ludzkiego przy użyciu różnych urządzeń obliczeniowych w tym sieci neuronowych. Będzie przygotowany do pracy związanej między innymi z modelowaniem zachowania się osoby-użytkownika w systemach interakcyjnych w sferze publicznej jak i indywidualnej, w dziedzinach związanych z ergonomią i komputerowych wspomaganiem procesu pracy i edukacji.

Dodatkowe informacje

Kognitywistyka
Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201522
rok 201639
Liczba absolwentów
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201491,3%
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201687,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201447,8%17,4%
absolwenci z roku 201590,9%0,0%
absolwenci z roku 201656,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku0,7%0,0%
w III roku0,4%
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,000,00
w II roku0,110,00
w III roku0,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,1219,00
absolwenci z roku 201517,2025,67
absolwenci z roku 20163,625,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,7%8,7%4,3%
abs. z roku 20159,1%0,0%0,0%
abs. z roku 201620,5%20,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca15,6%1,1%13,6%
umowa o pracę8,3%0,0%12,7%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 728 zł3 423 zł
w II roku2 260 zł
w III roku2 418 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 595 zł
w II roku3 283 zł
w III roku3 284 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Kognitywistyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,640,81
w II roku0,51
w III roku0,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UJ, Kognitywistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności