państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych kulturą, pragnących rozumieć ją, a w przyszłości dzielić się tym rozumieniem z innymi. Na tle innych studiów kulturoznawczych te na Uniwersytecie Jagiellońskim wyróżniają się swoim nastawieniem na wiedzę o filmie, dominującą już od pierwszego roku. Wiedzę o filmie zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. Toteż w programie studiów wyróżnić można dwie grupy przed­miotów: ogólnokulturowe i specyficznie filmoznawcze.

Studia licencjackie przygotowują do uzupełniających studiów magisterskich w zakresie kul­turo­znaw­stwa.

Absolwenci krakowskich studiów kulturoznawczych/filmoznawczych są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie szybko zmieniającej się kultury. Ich umiejętności opierają się na rozumieniu zjawisk kultury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej XX i XXI wieku; kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych z ewolucją form kultury, światem nowych mediów, związkami między kulturą i ideologią itp.

Absolwenci mogą podejmować pracę w kraju i Unii Europejskiej, w tradycyjnych instytucjach kultury i edukacji, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji kultury, jak centra kultury filmowej, biura dystrybucyjne, a także w nowych, dopiero się kształtujących, jak agencje reklamowe czy fora internetowe.

Studenci o zamiłowaniach dydaktycznych mogą, po zaliczeniu przedmiotów uzupełniających, uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Najzdolniejsi absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, przygotowując się do pracy naukowej.

Dodatkowe informacje

Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201524
rok 201624
rok 201732
Liczba absolwentów
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201575,0%
absolwenci z roku 201654,2%
absolwenci z roku 201725,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201570,8%37,5%
absolwenci z roku 201650,0%12,5%
absolwenci z roku 201728,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%1,0%2,8%
w II roku0,0%1,5%
w III roku0,0%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,140,26
w II roku0,000,18
w III roku0,00
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201522,4724,60
absolwenci z roku 20168,679,45
absolwenci z roku 20171,962,13
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201520,8%16,7%0,0%
abs. z roku 201633,3%29,2%0,0%
abs. z roku 201743,8%28,1%6,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca10,8%22,2%35,5%
umowa o pracę8,7%15,3%19,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 903 zł2 052 zł1 558 zł
w II roku2 869 zł2 396 zł
w III roku3 124 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 946 zł2 403 zł2 120 zł
w II roku3 332 zł3 489 zł
w III roku3 102 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - UJ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,480,470,36
w II roku0,710,47
w III roku0,63
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności