Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Geoinformatyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach (Leksykon PTiP). Jej głównym celem jest pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS - Geographic Information Systems) i innych systemów informatycznych.

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej. Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowany wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie (i w niedalekiej przyszłości) zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, będzie bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatnę pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) jak i w administracji państwowej.

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Łączą wiedzę i umiejętności informatyczne z geograficznymi. Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętność projektowania, zarządzania i posługiwania się systemami geoinformatycznymi (przede wszystkim z grupy GIS).

Dodatkowe informacje

Geoinformatyka
Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201674
rok 201778
Liczba absolwentów
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201689,2%
absolwenci z roku 201735,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201689,2%16,2%
absolwenci z roku 201735,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku1,1%1,1%
w II roku2,0%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,150,16
w II roku0,35
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201617,0018,42
absolwenci z roku 20173,141,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201610,8%5,4%0,0%
abs. z roku 201717,9%10,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca4,5%11,2%
umowa o pracę2,5%9,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 124 zł2 186 zł
w II roku1 586 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 425 zł2 943 zł
w II roku2 081 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Geoinformatyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,570,55
w II roku0,40
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności