Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia trwają 3 i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą z zakresu nauk administracyjnych, jak i nauk prawnych, ekonomicznych, podstaw socjologii w administracji oraz nauk o zarządzaniu. Program studiów wspierany przez praktyki gwarantuje uzyskanie wiedzy ogólnej z zakresu ustroju oraz podstaw działania administracji publicznej, w tym znajomości procedur administracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w organach i urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach gospodarczych. Znajomość prawa prywatnego i publicznego prawa gospodarczego pozwala mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Obowiązujący system ECTS pozwala konstruować program studiów zgodnie z zainteresowaniem studenta, biorąc pod uwagą jego przyszłe plany zawodowe. Student ma możliwość studiowania na innych uczelniach, także zagranicznych w ramach programów Sokrates czy ELPIS.

Absolwent studiów ma możliwość samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy na studiach II stopnia.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-07-02
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim nie uzasadniają zmiany oceny pozytywnej wyrażonej w Uchwale Nr 219/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. i przyznania oceny wyróżniającej.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności