państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie w politykach publicznych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Profil kształcenia: praktyczny

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi kierunkami planowania działania i ewaluacji w sferze życia publicznego (urzędnicy administracji publicznej, politycy, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi). Po ukończeniu studiów kierunkowych absolwenci będą osobami potrafiącymi w sposób kompleksowy analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym.

Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres przedmiotowy kierunku studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Absolwenci: wraz z rozwojem nowoczesnego zarządzania szczegółowymi politykami i strategiami widać rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę posiadającą kompetencje niezbędne do sprawnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną.

Administracja publiczna potrzebuje nowocześnie wykształconych pracowników, rozumiejących misję i etos pracy w służbie publicznej, znających specyfikę kontekstu krajowego i regionalnego, a jednocześnie skupionych na osiąganiu efektów, gotowych do współpracy z samorządem, biznesem oraz organizacjami pożytku publicznego. Studia zarządzanie politykach publicznych wspierane są przez doświadczonych pracowników administracji publicznej.

Priorytetem studiów zarządzanie w politykach publicznych jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych. Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności przez absolwentów studiów stopnia pierwszego w obszarach: głębsze zrozumienie specyfiki danych polityk, doskonalenie jakości polityk, ewaluacja wyników polityk, zrozumienie środków realizacji polityk i pokazanie zachodzących w nich procesów.

Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowania stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna jest tu znajomość ekonomicznego, społecznego, w tym regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201618
Liczba absolwentów
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201677,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201672,2%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
w I roku1,4%
w II roku3,7%
w III roku
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
w I roku0,17
w II roku0,60
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201610,1114,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201633,3%16,7%5,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
jakakolwiek praca19,0%
umowa o pracę11,1%
samo­zatrudnienie0,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku1 597 zł
w II roku1 786 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
w I roku2 053 zł
w II roku1 990 zł
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie w politykach publicznych - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
w I roku0,43
w II roku0,44
w III roku
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Zarządzanie w politykach publicznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności