Lublin, Polska

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Historia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy budowy przekazu historycznego w mediach klasycznych: piśmie, obrazie oraz mediach współczesności: filmie, Internecie oraz w ekspozycjach muzealnych; funkcjonowania historii w społeczeństwie informacji i wiedzy, a szczególnie upamiętniania przeszłości oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym; nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji; korzystania z narzędzi społecznościowych w instytucjach kultury (bibliotekach, muzeach, archiwach, teatrach i podobnych.); kreowania informacji w sieci (serwisy WWW, bazy danych) oraz zarządzania nimi; sprawnego wyszukiwania i praktycznego wykorzystania źródeł informacji o regionie, kraju, Europie i świecie.

Przykłady zawodów

Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności