państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Lublin, Polska

Turystyka historyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Turystyka historyczna w kształceniu akademickim stanowi naturalne uzupełnienie szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie turystyki. Warto jednak podkreślić wyjątkowość tego kierunku. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na państwowych egzaminach na pilotów i przewodników (najlepiej, jeśli o historii rzetelnie opowiadać będą historycy…) oraz przydatnych w praktyce funkcjonowania tzw. touroperatorów. W efekcie na rynku pracy pojawią się osoby o niemal uniwersalnym przygotowaniu właściwym charakterowi pracy w branży turystycznej.

Absolwent studiów I stopnia w zakresie turystyki historycznej uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki. W trakcie zajęć składa też egzamin na wychowawcę, opiekuna zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży (lub kierownika zorganizowanych form turystyki). Poza tytułem licencjata absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek (za darmo!), które uprawnia do złożenia egzaminu zawodowego w Urzędzie Marszałkowskim.

Dodatkowe informacje

Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201519
rok 201612
rok 201710
Liczba absolwentów
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201584,2%
absolwenci z roku 201666,7%
absolwenci z roku 201710,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201578,9%42,1%
absolwenci z roku 201666,7%33,3%
absolwenci z roku 201710,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku2,2%5,6%2,7%
w II roku5,7%2,2%
w III roku13,9%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,200,510,37
w II roku0,600,37
w III roku1,60
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,7723,10
absolwenci z roku 201615,8815,25
absolwenci z roku 2017
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201526,3%15,8%0,0%
abs. z roku 201625,0%8,3%0,0%
abs. z roku 201710,0%10,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca14,9%13,9%5,5%
umowa o pracę5,3%4,2%3,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku958 zł692 zł
w II roku845 zł969 zł
w III roku1 760 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku855 zł
w II roku989 zł1 565 zł
w III roku1 952 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,280,20
w II roku0,220,24
w III roku0,40
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Polityka Prywatności