Olsztyn, Polska

Administracja i cyfryzacja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia na kierunku Administracja i cyfryzacja trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kierunek ma charakter innowacyjny, tączy bowiem wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś zdobyciu doświadczenia zawodowego. Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się w potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne. Absolwent jest przygotowany do:
  • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa,
  • podjęcia zatrudnienia na stanowiskach biurowych wymagających wyższych kompetencji teleinformatycznych;
  • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy;
  • świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności