Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika medialna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

PEDAGOGIKA MEDIALNA to studia o charakterze e-learningowym. Co to oznacza? Większość godzin zajęciowych będziesz mógł odbyć w domu lub innym dogodnym dla Ciebie miejscu. Ta forma zajęć będzie wymagała od Ciebie aktywności w kursie e-learningowym. Będziesz mógł bazować na profesjonalnie przygotowanych edukacyjnych materiałach e-learningowych, mieć zajęcia dydaktyczne on-line ("na żywo") oraz stały kontakt z nauczycielami akademickimi przez Internet. Do korzystania z platformy przygotują Cię wysokiej klasy specjaliści (podczas pierwszych godzin zajęć). Zaoszczędzisz tym samym czas i pieniądze związane z dojazdem do uczelni. Powyższa forma studiów umożliwi Ci również połączenie nauki i pracy.

Na pierwszym roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 18 zjazdów o charakterze fakultatywnym).

Na drugim roku studiów planowanych jest około 44 dni nauki wymagającej Twojej obecności w salach ćwiczeniowych (z czego 14 zjazdów o fakultatywnym).

Na trzecim roku studiów planowanych jest około 37 dni nauki w murach uczelni (z czego 12 zjazdów o charakterze fakultatywnym).

Studia na kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA są odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak również przyszłych studentów. To pierwsze w Polsce studia stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W konsekwencji powyższa forma otwiera drzwi do darmowej nauki również osobom pracującym lub mieszkającym po za granicami kraju.

Absolwent kierunku (będzie mógł pochwalić się) zdobędzie umiejętności tworzenia, organizowania i przetwarzania informacji oraz konstruowania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ponadto będzie posiadał kompetencje z zakresu pozyskiwania, organizowania, oceny informacji oraz prowadzenia szkoleń w zakresie poszukiwania i trafności doboru źródeł informacji. Mocną stroną absolwenta kierunku PEDAGOGIKA MEDIALNA będzie praktyczne posługiwanie się mediami i technologiami informacyjnymi, jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Absolwent studiów będzie na co dzień korzystać z mediów w sposób twórczy, przygotowywać profesjonalne materiały edukacyjne oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dydaktyczne.

Ten zasób wiedzy umożliwi absolwentowi szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej.

Przykłady zawodów

Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Przekazuje wiedzę, umiejętności i zasady organizacji pracy w zakresie samodzielnego tworzenia medialnych przekazów edukacyjnych;
bada efekty i skutki przekazów medialnych;
promuje wykorzystywanie przekazu medialnego za pośrednictwem telewizji, prasy, radia, komputera, Internetu i jego składowych takich jak: druk, dźwięk, obraz, film, animacja, prezentacja w kształceniu pedagogów i nauczycieli w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego.

Dodatkowe informacje

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika medialna
Pedagogika medialna – jedna z dziedzin pedagogiki, która podejmuje problemy (nieznane dotychczas w edukacji) związane ze zjawiskami, które towarzyszą komunikacji medialnej. Analizuje procesy powstałe w momencie tworzenia się globalnego społeczeństwa.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności