Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

IDEALNY KANDYDAT
Ta stale rozwijająca się dziedzina wiedzy potrzebuje wszechstronnie wykształconych fachowców. Ochrona środowiska wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ale także zainteresowania ekologią terenu oraz znajomości języka angielskiego.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA UMK?
 • student zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii;
 • rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki;
 • poznaje wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej oraz problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
 • zdobędzie podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska;
 • studenci odbywają praktyki i prowadzą badania terenowe (w trakcie zajęć terenowych i prac badawczych studenci korzystają z wyposażenia laboratoryjnego stacji terenowych w Iławie, Popówce i Dobiegniewie);
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom ochrony środowiska poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz uniwersytetach krajowych i europejskich;
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności z zakresu informatyki i obsługi komputera;
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu stacjonarnego i bezprzewodowego.
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do umiejętnego zastosowania wiedzy naukowej w celu rozwiązywania problemów rozwoju współczesnej cywilizacji np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii produkcji bardziej przyjaznych środowisku, odnowy zasobów niezbędnych dla istnienia przyrody i społeczności. Studia przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych.
Absolwent ochrony środowiska ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Natomiast nabyte umiejętności powinny umożliwić podjęcie pracy m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmujacą się ochroną środowiska;
 • w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, placówkach służby zdrowia, parkach, rezerwatach przyrody;
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem;
 • ekspert od zagadnień ekologii w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach;
 • pracownik urzędów administracji państwowej, samorządowej zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska;
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 10.06.2010 - 30.11.2015 kierunek ochrona środowiska jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Ocena programowa PKA

Data: 2008-09-04
Ocena: pozytywna
Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.