Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ochrona środowiska

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

IDEALNY KANDYDAT
Ta stale rozwijająca się dziedzina wiedzy potrzebuje wszechstronnie wykształconych fachowców. Ochrona środowiska wymaga od maturzystów nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ale także zainteresowania ekologią terenu oraz znajomości języka angielskiego.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA UMK?
 • student zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii;
 • rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki;
 • poznaje wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej oraz problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska;
 • zdobędzie podstawowe wiadomości z ekonomii, organizacji i sporządzania projektów dotyczących ochrony środowiska;
 • studenci odbywają praktyki i prowadzą badania terenowe (w trakcie zajęć terenowych i prac badawczych studenci korzystają z wyposażenia laboratoryjnego stacji terenowych w Iławie, Popówce i Dobiegniewie);
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom ochrony środowiska poszerzanie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz uniwersytetach krajowych i europejskich;
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
 • studia umożliwiają opanowanie języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności z zakresu informatyki i obsługi komputera;
 • do dyspozycji studentów są zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownia komputerowa oraz dostęp do internetu stacjonarnego i bezprzewodowego.
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do umiejętnego zastosowania wiedzy naukowej w celu rozwiązywania problemów rozwoju współczesnej cywilizacji np. utylizacji odpadów oraz rozwoju technologii produkcji bardziej przyjaznych środowisku, odnowy zasobów niezbędnych dla istnienia przyrody i społeczności. Studia przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych.
Absolwent ochrony środowiska ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Natomiast nabyte umiejętności powinny umożliwić podjęcie pracy m.in. jako:
 • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, które zgodnie z przepisami powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmujacą się ochroną środowiska;
 • w rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, placówkach służby zdrowia, parkach, rezerwatach przyrody;
 • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska;
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem;
 • ekspert od zagadnień ekologii w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach;
 • pracownik urzędów administracji państwowej, samorządowej zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska;
 • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 10.06.2010 - 30.11.2015 kierunek ochrona środowiska jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Ocena programowa PKA

Data: 2008-09-04
Ocena: pozytywna
Ochrona środowiska - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów inżynierskich ponad to winien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
Polityka Prywatności