Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Materiały współczesnych technologii

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII NA UMK?

Proponowany kierunek materiały współczesnych technologii oferuje studentom studia inżynierskie bazujące na naukach matematyczno-przyrodniczych, łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej, analizy instrumentalnej, krystalografii, technologii i inżynierii chemicznej. Przedmioty kierunkowe takie jak: chemia ciała stałego, technologie wytwarzane i recyklingu materiałów, modelowanie i preparacja materiałów porowatych, materiały bionieorganiczne oraz biopolimerowe, technologia i inżynieria chemiczna, fizykochemiczne metody charakteryzowania materiałów, polimerowe technologie membranowe i separacyjne, polimerowe materiały, a także ekonomia dla inżynierów, czy też ochrona praw autorskich stanowią rozszerzenie i uzupełnienie przedmiotów typowych dla kierunku chemia.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o wytwarzaniu, badaniach struktury, właściwości fizykochemicznych nowej generacji materiałów oraz ich zastosowania we współczesnych technologiach elektronicznych, biomedycznych, a także chemicznych i farmaceutycznych. Ponadto będą posiadać wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i rozwiązywania problemów związanych z otrzymywaniem i badaniem takich struktur. Odbycie praktyk zawodowych umożliwi studentom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do celów praktycznych oraz aktywizacji zawodowej.

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)?

Absolwent kierunku materiały współczesnych technologii ma możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych na kierunku chemia II stopnia. Posiada tytuł zawodowy inżyniera. Osiągnięte efekty kształcenia oraz praktyka zawodowa dają ogromną szansę na rynku pracy oraz niezwykłe doświadczenie wynikające z dużej liczy zajęć praktycznych.

Absolwenci kierunku materiały współczesnych technologii będą przygotowani do pracy w zakładach zaawansowanych technologii przemysłu elektronicznego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych, a także w powstających firmach wdrażających innowacyjne technologie. Zdobyta w trakcie studiów wiedza teoretyczna oraz praktyczna będzie mogła być również spożytkowana do założenia i prowadzenia własnych małych lub średnich przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Absolwent nabywa umiejętności w posługiwaniu się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Powinien znać podstawowe procesy technologiczne - w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201513
rok 201617
Liczba absolwentów
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201443,8%
absolwenci z roku 201553,8%
absolwenci z roku 201664,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201443,8%31,2%
absolwenci z roku 201546,2%0,0%
absolwenci z roku 201664,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku po uzyskaniu dyplomu9,9%9,0%10,8%
w II roku po uzyskaniu dyplomu1,0%0,0%
w III roku po uzyskaniu dyplomu9,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,580,660,65
w II roku0,060,00
w III roku0,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,8015,31
absolwenci z roku 20158,3012,44
absolwenci z roku 20167,309,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamozatrudnienie
absolwenci z roku 201450,0%43,8%0,0%
absolwenci z roku 201561,5%46,2%7,7%
absolwenci z roku 201641,2%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
jakakolwiek praca32,3%31,4%28,9%
umowa o pracę26,0%17,9%17,6%
samozatrudnienie0,0%5,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 022 zł1 567 zł1 499 zł
w II roku2 757 zł2 012 zł
w III roku3 223 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 166 zł1 767 zł2 427 zł
w II roku2 874 zł2 436 zł
w III roku3 515 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Materiały współczesnych technologii - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,550,440,41
w II roku0,740,54
w III roku0,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Materiały współczesnych technologii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności