Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zdrowie publiczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-09-21
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Kierunek prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

ZDROWIE PUBLICZNE W COLLEGIUM MEDICUM
Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Kierunek Zdrowie Publiczne jest nauką i jednocześnie sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia i jednocześnie szeroko rozumianej promocji zdrowia.
Jest to szczególne ważne dzisiaj, gdy choroby cywilizacyjne zaczynają coraz częściej zagrażać ludziom w krajach wysoko rozwiniętych. Wysiłek fizyczny został zastąpiony leżeniem na kanapie i naciskaniem przycisków na pilocie od telewizora. Jemy za dużo i na dodatek za wiele w tym jedzeniu jest tłuszczów i cukru. Najpierw mamy problem, by dobiec do autobusu, potem się okazuje, że zbędnych kilogramów nie jest już kilka, ale kilkadziesiąt.

Zaczynają się problemy z sercem, atakuje nas cukrzyca.
Powoli staje się widoczne, że bez pomocy osób, które mają profesjonalne przygotowanie do ochrony zdrowia, będziemy słabym i chorym społeczeństwem.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  • Możecie rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.
  • Dajemy Wam możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu zdrowia publicznego.
  • Mamy dobrą bazę kliniczną (dwa szpitale uniwersyteckie) umożliwiającą realizację zajęć z pacjentami.
  • Praktyki zawodowe są realizowanie w szpitalach uniwersyteckich.
  • Do Waszej dyspozycji jest nowoczesna biblioteka z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazą bibliograficzną.
  • Doświadczona kadra dydaktyczna.
  • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
SKOŃCZYŁEŚ STUDIA I CO DALEJ?
Możesz pracować w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. W jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska. Jednostkach działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa. Instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. A może zainteresuje Cię praca w firmach badawczych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.
Jeśli ukończysz Zdrowie Publiczne I stopnia.
To, czego się nauczyliście pozwoli Wam na zajmowanie wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz realizowanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Będziecie mieli dużą wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Poznacie i zrozumiecie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Będziecie potrafili rozpoznawać zagrożenia, które mogą stać się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. Nauczycie się kontrolować i oceniać stan sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, realizować programy dotyczące profilaktyki i rehabilitacji psychospołecznej. Może zainteresuje Was wdrażanie i koordynowanie programów oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Albo gromadzenie danych z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia?

Dodatkowe informacje

Zdrowie publiczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
Zdrowie
Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.
Autor: Leonardo da Vinci
Zdrowie
Tak jak nie czujemy zdrowia całego ciała, lecz tylko to malutkie miejsce, w którym uciska nas but, tak też nie myślimy o wszystkich naszych sprawach, które idą bez zarzutu, a tylko o jakiejś tam błahostce, która nas gniewa.
Autor: Arthur Schopenhauer
Zdrowie
Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.
Autor: Budda Siakjamuni

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201462
rok 201526
rok 201625
Liczba absolwentów
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201474,2%
absolwenci z roku 201561,5%
absolwenci z roku 201688,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201453,2%41,9%
absolwenci z roku 201557,7%0,0%
absolwenci z roku 201680,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku5,4%2,6%6,7%
w II roku1,5%1,3%
w III roku5,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,440,340,51
w II roku0,120,09
w III roku0,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,8917,40
absolwenci z roku 20159,5011,50
absolwenci z roku 20162,504,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201440,3%27,4%9,7%
abs. z roku 201534,6%26,9%7,7%
abs. z roku 201652,0%48,0%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca24,7%28,8%38,7%
umowa o pracę15,5%17,3%31,7%
samo­zatrudnienie4,8%7,7%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 436 zł1 461 zł1 916 zł
w II roku1 924 zł1 571 zł
w III roku2 511 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 677 zł1 560 zł2 119 zł
w II roku2 105 zł1 650 zł
w III roku2 747 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Zdrowie publiczne - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,420,400,52
w II roku0,530,41
w III roku0,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UMK, Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności