Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zdrowie publiczne

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Kierunek prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

ZDROWIE PUBLICZNE W COLLEGIUM MEDICUM
Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Kierunek Zdrowie Publiczne jest nauką i jednocześnie sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia i jednocześnie szeroko rozumianej promocji zdrowia.
Jest to szczególne ważne dzisiaj, gdy choroby cywilizacyjne zaczynają coraz częściej zagrażać ludziom w krajach wysoko rozwiniętych. Wysiłek fizyczny został zastąpiony leżeniem na kanapie i naciskaniem przycisków na pilocie od telewizora. Jemy za dużo i na dodatek za wiele w tym jedzeniu jest tłuszczów i cukru. Najpierw mamy problem, by dobiec do autobusu, potem się okazuje, że zbędnych kilogramów nie jest już kilka, ale kilkadziesiąt.

Zaczynają się problemy z sercem, atakuje nas cukrzyca.
Powoli staje się widoczne, że bez pomocy osób, które mają profesjonalne przygotowanie do ochrony zdrowia, będziemy słabym i chorym społeczeństwem.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  • Możecie rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.
  • Dajemy Wam możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu zdrowia publicznego.
  • Mamy dobrą bazę kliniczną (dwa szpitale uniwersyteckie) umożliwiającą realizację zajęć z pacjentami.
  • Praktyki zawodowe są realizowanie w szpitalach uniwersyteckich.
  • Do Waszej dyspozycji jest nowoczesna biblioteka z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazą bibliograficzną.
  • Doświadczona kadra dydaktyczna.
  • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
SKOŃCZYŁEŚ STUDIA I CO DALEJ?
Możesz pracować w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. W jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska. Jednostkach działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa. Instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. A może zainteresuje Cię praca w firmach badawczych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.
Jeśli ukończysz Zdrowie Publiczne I stopnia.
To, czego się nauczyliście pozwoli Wam na zajmowanie wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz realizowanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Będziecie mieli dużą wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Poznacie i zrozumiecie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Będziecie potrafili rozpoznawać zagrożenia, które mogą stać się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. Nauczycie się kontrolować i oceniać stan sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, realizować programy dotyczące profilaktyki i rehabilitacji psychospołecznej. Może zainteresuje Was wdrażanie i koordynowanie programów oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia. Albo gromadzenie danych z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia?

Ocena programowa PKA

Data: 2017-09-21
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „zdrowie publiczne” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
Zdrowie publiczne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.
Zdrowie
Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".
Zdrowie
Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.
Autor: Leonardo da Vinci
Zdrowie
Tak jak nie czujemy zdrowia całego ciała, lecz tylko to malutkie miejsce, w którym uciska nas but, tak też nie myślimy o wszystkich naszych sprawach, które idą bez zarzutu, a tylko o jakiejś tam błahostce, która nas gniewa.
Autor: Arthur Schopenhauer
Zdrowie
Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje.
Autor: Leonardo da Vinci
Polityka Prywatności