Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filologia angielska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2010-09-02
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ?
Język angielski to jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ NA UMK?
 • student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii, posługiwania się językiem naukowym,
 • kierunek, który cieszy się renomą i należy od lat do najchętniej wybieranych studiów na UMK,
 • kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych,
 • ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię, kulturę,
 • możliwość wyboru po trzech latach specjalizacji: literatura (brytyjska i amerykańska), językoznawstwo kognitywne, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo,
 • bardzo urozmaicony program studiów (praktyczna nauka języka angielskiego, przedmioty kierunkowe wykładane po angielsku, zajęcia prowadzone również przez native speakers),
 • studenci mają możliwość opanowania języka angielskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • niektóre zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (platfoma Moodle),
 • kształcenie w zakresie nauki drugiego języka obcego (student nabywa umiejętności i kompetencje poprawnego posługiwania się w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji, komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych i poprawnego redagowania tekstóworaz wyrażania sądów i opinii),
 • możliwość rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Anglistów oraz Teatru Anglistów THE SPINNING GLOBE,
 • spotkania z ludźmi kultury i życia publicznego krajów anglojęzycznych (pisarze, wykładowcy zagraniczni, ambasador Australii),
 • Centrum Badań Kanadyjskich i Centrum Badań Australijskich z ciekawymi księgozbiorami,
 • większa możliwość wyjazdów zagranicznych na stypendia naukowe (w ramach programu Erasmus i porozumienia z uniwersytetem w Oregonie w USA),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent filologii angielskiej to fachowiec nadal bardzo poszukiwany na rynku pracy. Osoby obdarzone talentem pedagogicznym mogą być cenionymi nauczycielami języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela). Można również zostać tłumaczem lub znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju firmach usługowych i turystycznych, w działach public relations i marketingu czy w agencjach reklamowych, np. jako copywriterzy. Na filologów angielskich praca czeka również w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwent filologii angielskiej ma możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia angielska
Filologia angielska, in. anglistyka (ang. English studies, studia nad językiem angielskim) – filologia języka angielskiego; nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy, jak i pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich.
Polityka Prywatności