Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Kryminologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa między innymi w: organach ścigania np. policja i organach wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. straże gminne, komisje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. powiatowe centra pomocy rodzinie), a także podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności