Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Gospodarka przestrzenna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Jeśli myślisz o tym, by w przyszłości zajmować się kształtowaniem infrastruktury, ochroną i formowaniem środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, by efektywnie zarządzać przestrzenią, jeśli chcesz mieć wpływ na strategie rozwoju miast, gmin i regionów - gospodarka przestrzenna to studia dla Ciebie. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku wynika ze specyfiki gospodarki przestrzennej rozumianej jako proces, którego efektem jest odpowiednie zagospodarowanie obszaru uwzględniające zarówno uwarunkowania środowiskowe, jak i społeczne oraz ekonomiczne.

Dzięki tym studiom posiądziesz specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Poznasz zasady i procedury realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy, zdobędziesz wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tworzenia opracowań o charakterze analityczno-studialnym w obrębie gospodarki przestrzennej oraz w odniesieniu do problematyki społecznej i ekonomicznej, nauczysz się ponadto posługiwania się złożonymi technikami i metodami analizy przestrzennej (GIS) oraz analizy statystycznej.

Absolwenci gospodarki przestrzennej, która realizowana była dotąd jako specjalność na kierunku GEOGRAFIA, a od 2014 stanowi odrębny kierunek, są ekspertami zatrudnianymi w wielu sektorach życia publicznego związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem gospodarki m.in. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne i strategiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Mogą pracować w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, jak również agencjach rozwoju i nieruchomości, w firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach badawczych i jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem informacji przestrzennych.

Dodatkowe informacje

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwenci studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwenci są przygotowani do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna – całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności