Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Kultura filmowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Absolwent specjalności kultura filmowa dzięki opanowaniu podstawowego kanonu wiedzy o filmie oraz elementów warsztatu filmoznawczego będzie mógł podjąć pracę redaktora w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmową (wytwórnie i stu-dia filmowe, ośrodki telewizyjne, firmy dystrybucyjne, itp.), animatora kultury filmowej (np. festiwali filmowych), a także krytyka filmowego w prasie codziennej i branżowej oraz w środkach masowego przekazu (m.in. w portalach internetowych). Ukończenie studiów w zakresie specjalności filmoznawczej może mu również zapewnić solidne przygotowanie do dalszego, już stricte profesjonalnego wykształcenia filmowego, przygotowującego do zawodów reżysera, scenarzysty, operatora czy montażysty.

Dodatkowe informacje

Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Kultura to narzędzie w rękach profesorów, służące im do produkcji profesorów, którzy – kiedy przyjdzie ich kolej – będą produkować profesorów.
Autor: Simone Weil
Kultura
Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
Autor: Platon
Kultura
Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”. Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmieni ani od tego nie uwolni.
Autor: Barbara Toruńczyk
Polityka Prywatności