Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Studia europejskie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Studia europejskie są ukierunkowane na poznawanie procesów integracji europejskiej. W ramach studiów obecna jest więc szeroko ujęta problematyka europejska, uwzględniająca zagadnienia dotyczące całego kontynentu europejskiego. Jednym z kluczowych tego typu zagadnień jest problematyka bezpieczeństwa europejskiego oraz funkcjonującego w Europie „euroatlantyckiego” systemu bezpieczeństwa, realizowanego przez Pakt Północnoatlantycki. Główny obszar studiów koncentruje się jednak przede wszystkim na procesach i zjawiskach towarzyszących integracji europejskiej.

Dodatkowe informacje

studia europejskie
Studia Europejskie – kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Artur Adamczyk.
Polityka Prywatności