Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Chemia medyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Chemia medyczna prowadzona na Wydziale Chemii od wielu lat była specjalnością na kierunku chemia, natomiast od roku 2015/2016 będzie odrębnym kierunkiem studiów.

Chemia medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych pokrewnych nauk. Obejmuje m.in. zagadnienia z dziedziny chemii nieorganicznej i bionieorganicznej, organicznej i bioorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, analizy chemicznej (w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną). Ich znajomość jest niezbędna na przykład przy projektowaniu, syntezie czy też modyfikacji leków. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii studenci zdobędą także wiedzę i umiejętności z zakresu: biologii, anatomii i fizjologii, mikrobiologii, biochemii, toksykologii, chemii leków czy też chemii medycznej. W planie studiów oprócz wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów z zakresu różnych dziedzin chemii, zajęcia m.in. z biologii, biotechnologii, bioanalizy, biofizyki, podstaw statystyki, ponadto wiele zajęć dotyczących m.in. wytwórstwa leków. Wśród przedmiotów opcyjnych, które studenci mogą wybrać w zależności od swoich zainteresowań, znajdują się m.in. podstawy fizjologii człowieka, chemia kosmetyczna, chemia żywności, chemia nowotworów, chemia kliniczna, chemia biokordynacyjna, mikrobiologia, immunologia, biomagnetyzm, krystalochemia makrocząsteczek, antybiotyki i lekoodporność.

Absolwenci będą mogli szukać pracy w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej lub spożywczej w ich działach rozwoju, produkcji, patentów, regulacji, badań i rejestracji, aż po działy finansów, sprzedaży, marketingu i zarządzania. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli także na podjęcie pracy naukowej w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.

Dodatkowe informacje

Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia medyczna
Chemia medyczna – dział chemii wykorzystujący metody chemiczne w medycynie, znajdujący zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej.
Chemia
Życie to tylko chemia. Tu kropla, tam strużka, a wszystko się zmienia. Niewielki łyk sfermentowanych soków i nagle człowiek zdolny jest przeżyć kolejne parę godzin.
Autor: Terry Pratchett, Straż! Straż!
Chemia
Nie, ta sztuczka się nie uda… Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.
Autor: Albert Einstein
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Polityka Prywatności