Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie projektami społecznymi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Nowy interdyscyplinarny kierunek na Wydziale Nauk Społecznych umożliwi zdobycie kompetencji - zarówno merytorycznych, jak i praktycznych i społecznych - stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy.

W skali kraju zagadnienia związane z zarządzaniem projektami społecznymi podejmowane są jedynie fragmentarycznie w ramach innych kierunków studiów, tymczasem uczelnie z kręgu anglosaskiego, szczególnie w Australii, Kanadzie i USA od wielu lat oferują tego typu kierunki (civic engagement) przeciwdziałające kryzysowi społeczeństwa obywatelskiego.

Wydział zapewnia wszechstronną i interdyscyplinarną realizację tego kierunku, dzięki dotychczas prowadzonym badaniom naukowym z zakresu m.in. komunikologii, nauk o zarządzaniu, politologii, psychologii i socjologii.

Absolwenci będą zdolni do podejmowania aktywności zawodowej oraz społecznej m.in. jako funkcjonariusze publiczni, działacze organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dziennikarze i pracownicy w roli ekspertów i menadżerów projektów społecznych. Będą mogli pełnić różne role w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach publicznych: instytucjach rządowych i samorządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach III sektora, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, krajowych, regionalnych i lokalnych mediach, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

W programie studiów uwzględniono "semestr mobilności", dzięki czemu studenci będą mogli semestr nauki zrealizować na zagranicznej bądź polskiej uczelni (ERASMUS +, CEEPUS, MOST).

Wśród proponowanych studentom przedmiotów, oprócz ogólnych, znajdują się m.in.: marketing, public relations, organizacje pozarządowe, polityka regionalna, Dolny Śląsk jako region w ujęciu historyczno-kulturowym, społeczności lokalne, lokalna polityka społeczna, media lokalne i regionalne, konflikty i interwencje kryzysowe. Znaczna część zajęć realizowana będzie w formie konwersatoryjnej i warsztatowej, co wzmocni ich praktyczny wymiar.

Studenci zdobędą wiedzę o zarządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych, a także o problemach i wyzwaniach społecznych oraz metodach ich rozwiązywania przez sektor publiczny i obywatelski. Będą potrafili definiować i opisywać różnego rodzaju struktury i instytucje społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz relacje między nimi, uwzględniając ich wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy. Zdobędą także umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi niezbędnymi do projektowania i prowadzenia badań społecznych.

Instytut Politologii posiada 29 multimedialnych sal dydaktycznych (w tym 6 wykładowych) wyposażonych w ekrany projekcyjne, większość sal wyposażonych jest w system nagłośnienia, system sterowania A/V, odtwarzacze DVD/VHS, wizualizery (służące do prezentacji materiałów na ekranie projektora multimedialnego) i projektory multimedialne. Sala fokusowa (studyjna) w Instytucie, służąca do prowadzenia badań fokusowych i warsztatów radiowych, posiada kamery, system nagłośnienia i system rejestracji dźwięku. Z kolei pracownia komputerowa wyposażona jest w 26 jednostek PC z dostępem do Internetu, posiadających wielojęzyczny system dostępowy, w tym jednostkę przystosowaną do obsługi osób niedowidzących i niepełnosprawnych. Pracownia dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności