Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Geologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Studia geologiczne dzięki różnorodności wchodzących w ich zakres przedmiotów, dają wszechstronne wykształcenie obejmujące różne dziedziny, nie tylko nauk przyrodniczych, ale i ścisłych, technicznych, prawno-ekonomicznych i informatycznych. Duża indywidualizacja studiów pozwali Ci na rozwój Twoich zainteresowań.

Absolwenci znajdą pracę w wielu różnych gałęziach przemysłu w Polsce i na całym świecie, a także w Służbie Geologicznej, firmach naftowych, przemyśle budowlanym i drogowym, administracji państwowej oraz instytucjach badawczych.

Ocena programowa PKA

Data: 2017-12-07
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „geologia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Ocenę „wyróżniającą” otrzymało kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, natomiast pozostałe kryteria, tj.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; kadra prowadząca proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; umiędzynarodowienie procesu kształcenia; opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Geologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę szczegółową z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwiać im wykonywanie pomocniczych prac geologicznych na poziomie odtwórczym (zawodowym).
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Polityka Prywatności