Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Muzykologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2008-05-15
inne oceny
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Muzykologia to elitarne studia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Muzykologię studiujesz w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznajesz jej interdyscyplinarny charakter i zyskujesz szerszą perspektywę. Podczas studiów poznasz historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Wrocławia i Dolnego Śląska, jej związków z szerokim, europejskim kontekstem. Poznasz także polskie tradycje muzyki ludowej i specyfikę kultur muzycznych świata. Nabędziesz umiejętności analizy dzieła muzycznego i zaznajomisz się z zagadnieniami profesjonalnej muzyki popularnej i współczesnej audiosfery miejskiej. Dowiesz się, na czym polega kulturowa i estetyczna wartość muzyki i nauczysz się ją fachowo oceniać. Odbędziesz atrakcyjne praktyki terenowe w instytucjach muzycznych, a nawet będziesz mieć możliwość wyjazdu na wyprawy etnomuzykologiczne (badania odbyły się np. w Brazylii i na Syberii).

Absolwenci przygotowani są do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdą pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Mogą pracować także jako nauczyciele w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.
 

Dodatkowe informacje

Muzykologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien umieć posługiwać się wiedzą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Absolwent przygotowany jest do pracy w instytucjach zajmujących się organizacją życia muzycznego oraz upowszechniania kultury.
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201513
rok 201610
Liczba absolwentów
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201440,0%
absolwenci z roku 201592,3%
absolwenci z roku 201690,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201440,0%20,0%
absolwenci z roku 201576,9%0,0%
absolwenci z roku 201670,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku1,7%0,0%
w III roku5,8%
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,000,00
w II roku0,500,00
w III roku2,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,7512,86
absolwenci z roku 201512,577,75
absolwenci z roku 20167,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%40,0%20,0%
abs. z roku 201530,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201630,0%20,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca38,3%21,2%11,7%
umowa o pracę29,2%20,5%10,8%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 676 zł2 053 zł1 512 zł
w II roku2 207 zł2 609 zł
w III roku2 457 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 676 zł2 738 zł
w II roku2 207 zł3 157 zł
w III roku2 841 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,470,430,33
w II roku0,590,57
w III roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności