Warszawa, Polska

Politologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.bobolanum.edu.pl

Celem studiów jest umożliwienie studentom zdobycia rozległej erudycji politologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy w zakresie spraw międzynarodowych i studiów wschodnich, w zależności od wybranej specjalności. Przez pierwsze dwa lata studenci realizują wspólny program.  W tym czasie uczą się  języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Elementem programowym są także zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności współpracy z mediami i wystąpień medialnych oraz uczestnictwo w kreacji i realizowaniu projektów z zakresu polityki rozwojowej kierowanych do państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Dodatkowe informacje

Politologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności