Warszawa, Polska

Obronność

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena wyróżniająca, data: 2018-06-21
inne oceny

OBRONONOŚĆ

Poziom: I Stopnia

Język wykładowy: polski

Czas studiów: 3 lata

Forma studiów: Tryb stacjonarny

Tytuł zawodowy: Licencjat

Dla kogo?
Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi
zadania obronne.

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach normalnego funkcjonowania państwa i w sytuacjach kryzysowych, jest przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach.

Dodatkowe informacje

Obronność
Obronność – dziedzina bezpieczeństwa narodowego obejmująca przeciwstawianie się zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu zorganizowanych w system wojskowych i cywilnych zasobów państwa. W praktyce obronność oznacza możliwość odparcia agresji oraz przygotowania państwa do działalności obronnej.
Polityka Prywatności