Kalisz, Polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznego
wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji naukowej. Podczas zajęć szczególny nacisk kładzie się na pracę z elektronicznymi źródłami informacji. Prowadzący starają się wykształcić u studentów umiejętności tworzenia baz danych i katalogów on-line oraz innych elektronicznych zasobów informacyjnych. Studenci uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz sieci Internet.

Przykłady zawodów

Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne za pomocą metod, form i środków dostosowanych do typu biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników; zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa.

Dodatkowe informacje

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Powinien posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych).
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
informacja naukowa
Informacja naukowa – termin odnoszący się do:
Informacja
Uczucia zależą od informacji, czyli mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą, jeżeli informacja jest fałszywa.
Autor: Sławomir Mrożek
Informacja
Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida: nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta.
2 Księga Samuela 17:17
Informacja
Nie wierzę w niezdementowane informacje.
Autor: Aleksander Gorczakow

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności