Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Administracja - Administracja gospodarcza

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://www.wsb.pl/bydgoszcz/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu specjalności będziesz:

 • znał zasady funkcjonowania oraz kompetencje podmiotów administracji gospodarczej decyzyjnych w sferze przedsiębiorczości
 • proponował optymalne formy pomocy publicznej oraz zapewniał bieżącą obsługę ich realizacji
 • doradzał w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy unijnych oraz realizacji programów UE skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego
 • dokonywał wyboru odpowiednich rozwiązań w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, tj. zezwoleń, koncesji, licencji
 • współtworzył nowoczesne otoczenie instytucjonalne przyjazne dla biznesu razem z regionalnymi agencjami przedsiębiorczości i parkami technologicznymi
 • sprawował nadzór nad właściwym prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach powołanych do tego instytucji
 • stosował nowoczesną strategię komunikacji otoczenia gospodarczego z przedsiębiorcą.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • programy i fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego
 • pomoc publiczna, pozyskiwanie środków oraz wspieranie MŚP
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • nadzór i kontrola działalności gospodarczej.

Praca dla Ciebie:

 • wydziały do spraw działalności gospodarczej w urzędzie gminy (miasta)
 • wydziały do spraw funduszy unijnych w urzędach administracji publicznej i podmiotach prywatnych
 • urzędy nadzoru i kontroli
 • agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości
 • izby gospodarcze, zrzeszenia przedsiębiorców.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.