Bydgoszcz, Polska

Administracja skarbowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności:

 • pobór podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • obsługa i wsparcie podatników
 • kontrola celno-skarbowa
 • ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi
 • wypełnianie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie opinii w sprawach podatkowych
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism procesowych w sprawach podatkowych
 • interpretacja Wspólnej Taryfy Celnej oraz obliczanie należności celnych (długu celnego) i podatkowych (VAT-u i akcyzy)
 • reguły pochodzenia towarów (preferencyjnego i niepreferencyjnego)
 • posługiwanie się międzynarodowymi regułami handlowymi Incoterms ® 2010 w kontekście odpraw celnych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podatki dochodowe
 • podatki pośrednie
 • podatki majątkowe
 • prawo celne i regulacje w obrocie międzynarodowym z zagranicą
 • kontrola skarbowa i wywiad skarbowy
 • postępowanie podatkowe.

Praca dla Ciebie:

 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • doradca podatkowy
 • kancelarie prawnicze i podatkowe
 • firmy doradcze
 • korporacje finansowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza.

Przykłady zawodów

Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja skarbowa
Administracja skarbowa – instytucje i organy państwowe zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Polityka Prywatności