Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dlaczego warto wybrać kierunek Administracja w WSB?

 • Program Partnerstwa Biznesowego
  Studenci WSB od samego początku studiów przygotowują się praktycznie do podjęcia pracy dzięki bliskiemu kontaktowi z biznesem, czyli m.in.: wizytom studyjnym, spotkaniom z pracodawcami, stażom i praktykom.
 • Biznes i nauki społeczne
  Studiując Administrację w Bankowej, zdobywasz wiedzę biznesową wzbogaconą przedmiotami z obszaru nauk społecznych.
 • Wybitna kadra kierunku
  Kadrę kierunku Administracja tworzą wybitni teoretycy administracji, ale również praktycy życia gospodarczego.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej z uwzględnieniem zasad działania specjalistycznych programów informatycznych dla prawników
 • wykorzystać wiedzę z zakresu nauk społecznych, m.in. prawa i ekonomii
 • przygotowywać dokumenty administracyjne, opracowywać projekty zarządzeń oraz przygotowywać projekty dokumentów prawnych
 • wykorzystać nabyte umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, organizacji zespołowej, kontaktu z klientem oraz prezentacji publicznej

Ocena programowa PKA

Data: 2015-09-03
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę ,,w pełni” tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości. Kryterium dotyczące prowadzenia badań naukowych nie zostało ocenione, gdyż prowadzenie badań na studiach pierwszego stopnia nie było obligatoryjne.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności