Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Finanse i rachunkowość

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i Rachunkowość w WSB?

  • WSB ma akredytację FPAKE i Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L
  • Mamy 14-letnie doświadczenie w kształceniu finansistów
  • Finanse i Rachunkowość to kierunek dostępny również na studiach II stopnia
  • Związek Banków Polskich - WSB jest uczestnikiem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Uczelnia od wielu lat współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i ma uprawnienia do organizowania szkoleń oraz egzaminów na stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego, w tym umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.im.:

  • wykorzystywać nowoczesne technologie wykorzystywane w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu bankami i instytucjami finansowymi
  • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
  • stosować w praktyce prawo podatkowe
  • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi
  • przygotowywać plany finansowe

Ocena programowa PKA

Data: 2018-01-11
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku finanse i rachunkowość studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, otrzymał o ocenę „wyróżniającą”. Pozostałe kryteria uzyskały oceną „w pełni”.
Finanse i rachunkowość - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych oraz umie znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować.
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności