Chorzów, Polska

Administracja samorządowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności

  • szeroka wiedza na temat ustroju i funkcjonowania terenowej administracji publicznej w Polsce
  • tworzenie budżetu i bilansów jednostek terytorialnych
  • zarządzanie majątkiem gminy
  • budowanie strategii rozwoju jednostek terytorialnych
  • diagnozowanie problemów społecznych
  • kreowanie otoczenia sprzyjającego lokalnej przedsiębiorczości
  • pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

  • organy i instytucje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
  • fundacje i stowarzyszenia o charakterze lokalnym
  • firmy realizujące zamówienia na rzecz sektora publicznego.

Przykłady zawodów

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja samorządowa
Administracja samorządowa – zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie. Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.
Polityka Prywatności