studialicencjackie.info
Chorzów, Polska

Pedagogika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
W coraz większym stopniu na rynku pracy poszukiwane są osoby do pełnienia stanowisk i funkcji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, przedszkolach i placówkach oświatowych,

poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia oraz w instytucjach rynku pracy i innych podmiotach wymagających organizowania kształcenia, doskonalenia, wychowywania, opieki i wspierania dzieci, młodzieży, a także dorosłych.

Sylwetka absolwenta

 • Wykazuje praktyczne, nowoczesne i profesjonalne podejście do pedagogiki.
 • Dysponuje poszerzonym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Posiada umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym.
 • Jest przygotowany do działalności prospołecznej (np. w instytucjach dialogu społecznego czy partnerstwa lokalnego) oraz samodoskonalenia.

Perspektywy pracy

Przykładowe miejsca pracy:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • szkoły
 • urzędy pracy
 • centra informacji i planowania kariery zawodowej
 • centra edukacji młodzieży
 • akademickie biura karier
 • instytucje szkoleniowe
 • agencje coachingu i doradztwa personalnego
 • instytucje administracji samorządowej
 • placówki kultury (kluby, ośrodki kultury)
 • media lokalne i prasa
 • firmy konsultingowe i instytucje zajmujące się pracą z ludźmi starszymi (domy opieki nad osobami starszymi).

Przykładowe stanowiska:

 • pedagog szkolny
 • animator społeczno-kulturalny w placówce służby zdrowia
 • doradca personalny
 • asystent służb społecznych
 • kurator sądowy
 • pomoc medyczno-psychologiczna

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Dodatkowe informacje

Pedagogika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno

Kontakt:

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Dziekanat
Tel.: 32 349 84 60, 32 349 84 62, 32 349 84 22
E-mail: dziekanat@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 79
E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Biuro Rekrutacji jednolitych studiów magisterskich – filia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tel.: 32 3498 531
E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie
Tel.: +32 349 84 78, +48 602 279 894
E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Polityka Prywatności