Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu

Specjalność ta adresowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z bezpieczeństwem państwa, zarówno w ujęciu lokalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Podczas studiów dowiesz się, w jaki sposób diagnozować, analizować i przeciwdziałać zagrożeniom, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną państwo polskie tworzy nowe etaty związane z obsługą zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Specjalność "bezpieczeństwo narodowe" jest odpowiedzią na taką rosnącą potrzebę. Program studiów ma na celu przekazanie Ci wiedzy na temat m.in. bezpieczeństwa w kontekście politycznym, ekonomicznym, militarnym i kulturowym w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Uzyskasz praktyczne umiejętności działania w sytuacjach zagrożeń.

Będziesz m.in. potrafił zorganizować i koordynować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Zostaniesz przygotowany również do podjęcia zatrudnienia w służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach sektora prywatnego zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa. W programie studiów przewidziane są zajęcia z zakresu m.in. z: systemu bezpieczeństwa narodowego, aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, zachowania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania kryzysowego, kompetencji służb, inspekcji i straży, międzynarodowego bezpieczeństwa militarnego oraz psychologii bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe – stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności